Trilateraal partnerschap ter ondersteuning van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee: Een netwerk van netwerken

 

Het werelderfgoed Waddenzee is een veelzijdig en dynamisch natuurlijk systeem. Dit grensoverschrijdende gebied is eveneens complex wat betreft de bescherming en het beheer ervan, en ook wat betreft bestuur, het aantal betrokken stakeholders, de verschillende talen die worden gesproken en de culturele achtergronden. De vele organisaties en mensen die belang hebben bij het Werelderfgoed Waddenzee vormen een rijke bron van ideeën, expertise, competenties, initiatieven en middelen. Dit is de basis voor een sterke en verbonden gemeenschap waarin door samenwerking veel te winnen valt.

Daarom hebben de verantwoordelijke ministers van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC) de Wadden Sea Board in 2018 opgedragen om samen met partnerorganisaties een partnerschapsformule en een Partnership Hub te ontwikkelen, in partnernetwerken die verder gaan dan de overheidssamenwerking in het hele Waddengebied (Verklaring van Leeuwarden, mei 2018, art. 1+2).

Om deze beschikkingen tot leven te brengen, ondertekenden vertegenwoordigers van het Wadden Sea Forum, het Wadden Sea Team van groene Ngo’s, de trilaterale Netwerkgroep Duurzaam Toerisme, de trilaterale Wadden-onderzoekssector, de regionale partner- en ambassadeursprogramma's voor de Waddenzee en de Trilaterale Waddenzee Samenwerking van de Waddenzeelanden (TWSC) een Memorandum of Understanding (MoU) om het strategische, multi-stakeholder "Trilateraal Partnerschap ter ondersteuning van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee" (in het kort en in het Engels: Trilateral WH Partnership) te formen.

Het Trilaterale Partnerschap ter ondersteuning van het Werelderfgoed Waddenzee heeft als doel bestaande expertise en ervaringen van de verschillende stakeholders onder één paraplu te bundelen en te versterken. Daarmee zal zij tot de bescherming en het behoud van de Waddenzee bijdragen, en tegelijkertijd de duurzame regionale ontwikkeling in het hele Waddengebied bevorderen.

Het Trilateraal Partnerschap is gebaseerd op bestaande structuren met een lange geschiedenis van bijdragen en successen van netwerken van stakeholders en partners. De organisaties die onderdeel uitmaken van het partnerschap willen bijdragen en steun verlenen aan een efficiënte en doeltreffende bescherming en beheer van het grensoverschrijdende Werelderfgoed Waddenzee. Daarmee willen zij de Uitzonderlijke Universele Waarde van het gebied voor toekomstige generaties veilig stellen en een bijdrage leveren aan een duurzamer Waddenzeegebied. Het primaire doel van het Partnerschap is de eigen inbreng van het maatschappelijk middenveld te versterken en een uitgebreide en stabiele grensoverschrijdende gemeenschap op verschillende niveaus op te bouwen, ten behoeve van het Werelderfgoed Waddenzee. Het initiatief van het Partnerschap staat open voor andere netwerken en organisaties van belanghebbenden, die deze doelstellingen onderschrijven en bereid zijn om samen te werken in het kader van het MoU.

Om het Trilateraal Partnerschap van een organisatiestructuur en platform te voorzien, werd de Trilaterale Partnership Hub opgericht door het Operationeel Team Partnership Hub (OPteamPH) en verder ontwikkeld in het kader van het Interreg VB Noordzeeprogramma Project PROWAD LINK. De hub bestaat momenteel uit het OPteamPH, dat de liaisons binnen de partnernetwerken en -organisaties smeet. Daarmee begeleidt dit team de verdere ontwikkeling van het Trilaterale Partnerschap en van de administratieve unit van de Trilateral Partnership Hub, die ondersteuning biedt aan gemeenschappelijke projecten en activiteiten en secretariaatsfuncties voor het partnerschap vervult. Dit secretariaat is aan het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat (CWSS) verbonden. De werkzaamheden van de Partnerschip Hub zijn gebaseerd op een eerste concept dat door de partners is goedgekeurd.

 

Glossarium

Trilateraal Partnerschap ter ondersteuning van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee: Een netwerk van netwerken

Het trilaterale partnerschap is een strategisch, grensoverschrijdend, multi-stakeholder partnerschap dat gouvernementele en niet-gouvernementele sectoren en netwerken omvat. Deze zetten zich allemaal in voor de bescherming van de Waddenzee en een duurzame regionale ontwikkeling. Alle partners hebben ingestemd met een Memorandum of Understanding dat de gezamenlijke doelen en ambities vastlegt.

Trilateraal Werelderfgoed Waddenzee Partnership Hub: Netwerkbeheer en platform

De Partnership Hub ondersteunt het management en de organisatie van het trilaterale partnerschap. Hij bestaat uit het Partnership Hub comité dat het Trilaterale Partnerschap leidt, en de administratieve unit (Trilateral Partnership Hub Administration Unit) die ondersteunende en secretariaats-functies uitoefent. De Partnership Hub Administration Unit is direct verbonden met het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat.

Trilateraal Werelderfgoed Waddenzee Partnerschapscentrum: Locatie

Het Partnerschapscentrum is een gebouw, momenteel in aanbouw, dat de Partnership Hub, het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat, het Wadden Sea Forum en de International Wadden Sea World Heritage Foundation als thuisbasis zal dienen voor hun activiteiten in de hele Waddenregio. Het zal ruimte voor vergaderingen, workshops en conferenties bieden die in het kader van het trilaterale partnerschap worden georganiseerd. Het is de bedoeling dat het gebouw in Wilhelmshaven binnen een paar jaar klaar is.

Trilateral Wadden Sea World Heritage Foundation (Trilaterale Stichting Werelderfgoed Waddenzee): Middelen en internationale perceptie

De trilaterale stichting is bedoeld om grensoverschrijdende initiatieven en projecten te ondersteunen die de Uitzonderlijke Universele Waarde van het gebied waarborgen, en om zijn internationale bekendheid en erkenning te vergroten. De stichting wordt beschouwd als een toekomstige financieringsbron voor het trilaterale partnerschap.